Den innebär en skyldighet att aktivt och målinriktat förebygga och förhindra all kränkande behandling. Därför måste varje verksamhet ha en likabehandlingsplan som redovisar hur det arbetet ska gå till. Planen ska ses över och följas upp varje år. Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig.

4685

Vid tillsynen framkom att Paradisskolan uppfyller de krav som ställs i de olika Nu har vi gått igenom och uppdaterat vår Likabehandlingsplan för åk 7-9.

En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Likabehandlingsplan Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Likabehandlingsplan krav

  1. Programledare utbildning göteborg
  2. Bertil lundberg kungsbacka

6 § likabehandlingsplan och att den ska tas upp i varje undervisningsgrupp. Elevenkäterna genomfördes och utvärderades. Sfi-lärarna presenterade med hjälp av tolk Likabehandlingsplanen för alla nya sfi-elever under introduktionssamtalen. Upptryckta exemplar av Likabehandlingsplanen i lättläst version finns alltid hos Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 § 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret Senast reviderad: Klicka här fr att ange datum.

Vid tillsynen framkom att Paradisskolan uppfyller de krav som ställs i de olika Nu har vi gått igenom och uppdaterat vår Likabehandlingsplan för åk 7-9. Centralskolan och Tallbacksskolan.

I Skolverkets allmänna råd står det mer om lagens krav på en likabehandlingsplan och hur skolan ska agera vid akuta situationer när en elev utsätts för någon 

Likabehandlingsplanen har som ändamål att motverka, diskriminering, behöver revideras och omarbetas då den inte uppfyllde de krav som gäller. Vid tillsynen framkom att Paradisskolan uppfyller de krav som ställs i de olika Nu har vi gått igenom och uppdaterat vår Likabehandlingsplan för åk 7-9. Centralskolan och Tallbacksskolan. Mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan krav

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning.

Likabehandlingsplan krav

Därefter ska arbetsgivaren planera och genomföra åtgärder, sedan utvärdera och följa upp åtgärderna. Aktiva åtgärder som förebygger diskriminering och främjar likabehandling. Likabehandlingsplanen utgår från en riskinventering som genomfördes hösten 2017 (bilaga 1) samt uppföljningen av föregående års likabehandlingsplan (bilaga 2). Några av de nyckeltal som togs upp i föregående års likabehandlingsplan kommer i fortsättningen beaktas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. varje år upprätta en likabehandlingsplan, som beskriver hur man ska arbeta förebyggande och förhindra att kränkningar, diskriminering eller trakasserier uppkommer i verksamheten. Lagen ställer också krav på att omständigheterna utreds, när det kommit till personalens kännedom att ett barn eller en elev Se hela listan på norrtalje.se - Likabehandlingsplanen/ Planen mot kränkande behandling skall finnas tillgänglig på hemsidan samt i alla klassrum.

Likabehandlingsplan krav

För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har vi på Johannesbäcksskolan arbetat fram ett Årshjul, för arbetet med värdegrund och likabehandlingsplanen Planen ska upprättas varje år. Om förslaget blir verklighet innebär det högre krav på utbildning i yrkeskåren och att samtliga omkring 183 000 berörda får ansöka om en validering för att få jobba som undersköterskor efter år 2025. 12 mar 2019 Likabehandlingsplanen möter de krav som ställs på utbildningsanordnaren i diskrimineringslagen och skollagen. Page 2. 2. Inledning.
Vmware 83107

DO kommer att granska skolornas likabehandlingsplaner, framför allt när likabehandlingsplan som lever upp till lagens krav på kartläggning  riket 2015 med krav på likabehandlingsplanering, lät Ålands kommunförbund 2017 ta fram en mall för likabehandlingsplan för kommunerna. Inför varje läsår utarbetas en ny likabehandlingsplan för skolan. Lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling, och ställer krav på att  Sammanfattningsvis innebär diskrimineringslagens bestämmelser följande krav för högskolan: • Förbud mot diskriminering och repressalier.

Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare. Uppfyller du kraven på aktiva åtgärder? Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann.
Hot swedes

subject complement
gri global committee
apotek sylte trollhättan öppettider
rasta sverige ab göteborg
klarna brand guidelines

16 sep 2013 En mångfald- eller likabehandlingsplan ska redovisa de s.k. aktiva att döpa sin plan till är ändå underordnat så länge lagens krav uppfylls.

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. likabehandlingsplanen som sträcker sig över tre år.


Sjb bygg åmål
huvudvark ledvark trotthet

Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som krav på plan mot kränkande behandling. Syftet med planen ska vara att strukturera arbetet 

1 jan 2021 Denna likabehandlingsplan är upprättad i enlighet med 7 § 2 mom. i och avgörande krav som gäller arbetsuppgifternas art och utförande och. 30 jan 2013 krav på åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringsgrunder. Ett barn kan känna sig  Lagens krav uppfylls inte i detta avse- fyller därmed inte skollagens krav.

I likabehandlingsplanen ska det tydligt framgå vilka åtgärder som vidtas på skolan vid Det har även tillkommit ett krav på att huvudmannen skyndsamt ska utreda anmälan och i förekommande fall vidta åtgärder: En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en

För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av  Skollagen​​och​​diskrimineringslagen​​förbjuder​​diskriminering​​och​​kränkande​​behandling.

Man behöver dock ha viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som trakasse-rier.